3 miesto asociacia 

Male Levare

  VITAJTE V
AUTOKEMPE RUDAVA
 
    VITAJTE V
REKREAČNEJ OBLASTI RUDAVA
   VITAJTE NA ZÁHORÍ
  Vitajte v autokempe Rudava   Vitajte v rekreačnom stredisku Rudava   Vitajte na Zahori
 

Autokemp Rudava je známa destinácia ktorú navštevujú turisti z celého sveta. Strategická poloha autokempu je výhodná pre migrujúcich turistov, ale aj pre tých ktorí majú v pláne zdržať sa dlhšie.

 

Rekreačná oblasť Rudava je odkrytá pozemná voda v tieni borovicového lesa. Štrk, ktorý sa tu začal ťažiť v roku 1953 bol odvážaný do neďalekých Veľkých Levár, kde ho spracovávala Prefa n.p. Veľké Leváre na stavebné prefabrikáty.

 

Záhorie je región na západe Slovenska. Zo severozápadu Záhorie ohraničuje rieka Morava, ktorá tu súčasne tvorí aj štátnu hranicu s Českou republikou a Rakúskom. Na severe je ohraničený Bielymi Karpatmi a Myjavskou pahorkatinou a na východe Malými Karpatmi.

    Viac info   Viac info   Viac info  

 

    Kamera      3D Tour     Pripravované novinky    Pripravovane akcie    Letné kino pre návštevníkov

ONLINE REZERVACIE

 

Predpoveď počasia

Predpoveď počasia

Teplota vody  

STAV VODY
AKTUÁLNA INFORMÁCIA

  Kvalita vody v nádrži Rudava 

    Kvalita vody podľa RÚVZ
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V JAZERE PRI
CENTRÁLNEJ PLÁŽI

  °C
Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V DETSKOM BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

°C

Teplota vody  

TEPLOTA VODY
V BAZÉNE
V AUTOKEMPE RUDAVA

 

°C


Bratislavský samosprávny kraj
Finančne podporujeme rozvoj turizmu v regióne.
 

Hlavný partner

Hlavný partner Rekreačná oblasť Rudava   Hlavný partner Asociácia kempingov

Ubytovací a prevádzkový poriadok AUTOKEMPE  RUDAVA  OZ č.1/2016

         I. UBYTOVANIE

 1. Autokemp Rudava poskytuje ubytovanie v :
  - ubytovacích zariadeniach (bungalovoch, chatkách)
  - stanoch                                                                                                                      
  - vlastných zariadeniach (karavany, obytné autá)
 2. V areáli Autokempu Rudava je možné v súlade s prevádzkovou dobou ubytovať občana, ktorý sa prihlási k pobytu a uhradí príslušné poplatky súvisiace s členstvom v OZ. (viď. bod VII)
 3. Pri prihlásení k pobytu predloží hosť na recepcii občiansky preukaz, platný cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti a bude mu vystavený členský preukaz.
 4. Podľa typu ubytovania obdrží hosť príslušné karty. (viď. bod II, III, IV)
 5. Stratu alebo krádež vydaných kariet alebo iných dokladov k pobytu je hosť povinný neodkladne ohlásiť vedeniu Autokempu Rudava.
 6. V prípade straty ubytovacích, parkovacích, evidenčných kariet, môže byť účtovaná pokuta do výšky 30 €. V prípade zneužitia ubytovacích, parkovacích, evidenčných kariet, bude účtovaná pokuta vo výške 90 €
 7. Pri odjazde je hosť povinný všetky vydané karty vrátiť na recepcii Autokempu Rudava.
 8. Prenocovanie rodinných príslušníkov a iných osôb, ktorí nie sú prihlásení k pobytu, je vo všetkých ubytovacích zariadeniach zakázané.
 9. Pri zmene ubytovaných osôb v ubytovacom zariadení je k ubytovaniu nutný súhlas majiteľa ubytovacieho zariadenia.
 10. Ubytovaní, ktorí budú žiadať predĺženie pobytu, nemajú z prevádzkových dôvodov nárok na ubytovanie  v tom istom zariadení.

 

              II. UBYTOVANIE V STANOCH

 1. Ak je hosť prijatý na ubytovanie v stane, vydá prevádzkovateľ ubytovanému členský  preukaz s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne  umiestnená.
 1. Umiestňovať stany mimo vyhradených priestorov je zakázané. Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

 

           III. UBYTOVANIE V KARAVANOCH

 1. Ak je hosť prijatý na ubytovanie v karavane, vydá prevádzkovateľ ubytovanému členský preukaz s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne  umiestnená.
 1. Umiestňovať karavany mimo vyhradených priestorov je zakázané.  Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.

 

             IV. UBYTOVANIE V BUNGALOVOCH A CHATKÁCH

 1. Ak je hosť prijatý na ubytovanie v bungalove alebo chatke, vydá prevádzkovateľ ubytovanému členský  preukaz s uvedením doby pobytu a v prípade príjazdu vlastným motorovým vozidlom aj parkovaciu kartu, ktorá musí byť viditeľne  umiestnená.
 1. Pri ubytovaní v ubytovacom zariadení Autokempu Rudava  odovzdá recepčná ubytovanému kľúče od ubytovacieho miesta a vnútorné vybavenie podľa príslušného zoznamu. Po dobu pobytu zodpovedá ubytovaný za odovzdaný inventár.
 1. Kaucia za ubytovacie zariadenie sa skladá pred ubytovaním. Uschová sa na recepcii a po ukončení pobytu sa hosťovi vráti v plnej výške (ak vráti zariadenie nepoškodené), alebo sa z nej odrátajú náklady spojené so vzniknutými škodami na zariadení.

 

          Kaucia za bungalov je  500 €. Kaucia za chatku je  200 €.

 

               V. HROMADNÉ AKCIE V AREÁLI AUTOKEMPU RUDAVA

 

             V areáli Autokempu Rudava sú vytvorené podmienky pre organizovanie hromadných

            podujatí (športové, kultúrne, teambuildingy....)

             Poplatok za používanie priestorov Autokempu Rudava je individuálny, po dohovore s vedúcou.

             Kaucia za používanie priestorov Autokempu Rudava je  500 € (do 200 osôb), 1 000 € (nad 200 osôb)

 

               VI. PRIPOJENIE NA ZDROJ ELEKTRICKEJ ENERGIE

 1. V areáli Autokempu Rudava sú vytvorené podmienky pre pripojenie na zdroj el. energie.
 2. Je prísne zakázaná akákoľvek manipulácia v el.  rozvádzačoch . Prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto zákazu budú dané k úhrade užívateľovi el. prípojky.
 3. Užívateľ pripojený na zdroj el. energie nesmie pripustiť pripojenie ďalších odberateľov zo svojho zariadenia.

 

               VII. OPUSTENIE AREÁLU

       Pri opustení Autokempu Rudava a opätovnom vstupe je každý návštevník povinný preukázať sa platným

       ubytovacím dokladom, pri motorovom vozidle parkovacou kartou, ktorá musí byť uložená vo vozidle na 

       viditeľnom mieste.       

 

             VIII. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK

 

   1. Členský príspevok za ubytovanie a služby poskytované v Autokempe Rudava sa platia  vopred na celú  dobu pobytu.
    V prípade, že ukončíte pobyt z dôvodu nepriaznivého počasia, nebude vám vrátená alikvôtna čiastka za nevyčerpané dni. 
    Autokemp Rudava nenesie zodpovednosť za nepriaznivé počasie v priebehu pobytu.
   1. Po zaplatení členského príspevku sa hosťovi vydá členský poukaz.
   1. Výška členského príspevku je daná cenníkom.
   1. Výšku členského príspevku je možné upraviť fixnými zľavami ktoré sa nachádzajú v cenníku (dieťa do 6 rokov, študent, dôchodca, ZŤP, dlhodobejšie ubytovanie), ale aj operatívnymi zľavami ktoré stanoví ATC Rudava, OZ (závisia od rôznych faktorov, napr. od obsadenosti ATC, počasia, od použitia členských zľavových kariet priateľov kempingu a karavaningu (ACSI, CCI,SACC, ÚAMK,…..)....)

 

             IX. STORNOVANIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU

 

   1. Členský príspevok je možné zaplatiť v deň príchodu na recepcii, alebo vopred vkladom na účet.
   1. Stornovanie členského príspevku v prípade vloženia vkladu na účet:
   • viac ako 70 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu bez storno poplatku
   • 69 dní - 55 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu so storno poplatkom vo výške 50%
   • menej ako 55 dní pred nástupom na pobyt bez udania dôvodu so storno poplatkom vo výške 100%
   • menej ako 55 dní pred nástupom na pobyt so storno poplatkom vo výške 0% z dôvodov:
    • úmrtie v rodine
    • živelná pohroma
    • hospitalizácia

 

                                 V prípade stornovania zálohy členského príspevku zaplatenej  do 1. mája

                                 (8% z celkovej sumy) sa storno polatok nevracia.

 

   1. Stornovanie členského príspevku zaplateného na recepcii:

                               Alikvotna časť sa vráti pri prerušení pobytu zo strany ubytovaného z dôvodov:

   • úmrtie v rodine
   • živelná pohroma
   • hospitalizácia

                         V iných prípadoch sa úhrady za pobyt nevracajú.

 

                X. MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PARKOVANIE

                     MOTOROVÝCH VOZIDIEL

 

   1. Motorové vozidlá, poprípade i bicykle, môžu prechádzať areálom Autokempu Rudava iba po príjazdových komunikáciách a vyhradených cestách.
   1. Motorové vozidlá ťahajúce karavan parkujú pri karavane.
   2. Motorové vozidlá osôb ubytovaných v stane parkujú na parkovisku v Autokemep Rudava alebo pri stane.

                              Parkovať musia tak, aby neohrozovali ostatných  ubytovaných v stanoch.

                          4. Motorové vozidlá osôb ubytovaných v bungalovoch alebo chatkách parkujú na parkovisku

                              v Autokempe Rudava.

                          5. Najvyššia povolená rýchlosť v celom areáli kempu je 6 km/hod.

                          6. Vodiči musia dodržiavať platné dopravné predpisy.

 

                                                           

             XI. NÁVŠTEVY

 

       1. Za návštevu sa považuje osoba ktorá zotrvá v Autokempe Rudava maximálne 3 hodiny a nevyužíva

           areál Autokempu Rudava  na svoju rekreáciu a oddych  (kino, WC, sprchy, altánok). 

           V prípade že chce návšteva  využívať služby a areál Autokempu Rudava, musí sa v Autokempe Rudava

           ubytovať ako jednodňový turista za cenu 3€ /osoba.

       2. Návšteva nahlási na recepcii svoj príchod aj odchod.  Na recepciu si ju navštívený hosť príde pri príchode

           vyzdvihnúť a pri odchode odprevadiť.   

       3. Za návštevu zodpovedá navštívený hosť.

 

             XII. PSY

 

       1. Vstup do Autokempu Rudava so psami je povolený za týchto podmienok:  
                     - pes nesmie po Autokempe Rudava voľne pobehovať

                     - musí byť v sprievode majiteľa , na vodítku a  opatrený náhubkom 

                     - psie exkrementy je majiteľ psa povinný odstrániť        

       2. Do bungalovov a chát má pes vstup zakázaný.

       3. Za psa je v plnej miere zodpovedný majiteľ.

 

 

              XIII.UKONČENIE POBYTU

 

       1. V deň ukončenia pobytu je nutné uvoľniť miesto v ubytovacích zariadeniach (bungalov, chatka) najneskôr  

           do 10:00 hod.

       2. V deň ukončenia pobytu je nutné uvoľniť miesto na stanových a karavanových miestach  najneskôr 

           do 12:00 hod

       3. Odchod pred 8:00 hod. je nutný  vopred ohlásiť na recepcii. 

       4. Odchod musí byť bez zbytočného hluku.  Ubytovaný návštevník je povinný  pri odchode na recepcii odovzdať

          ubytovacie a parkovacie karty.

       5. Na požiadanie je povinný užívateľ ubytovacieho zariadenia pri odjazde z Autokempu Rudava umožniť

           pracovníkom Autokempu Rudava nahliadnuť do vlastného zariadenia prívesu, maringotky, auta, apod.

 

 

                XIV. VŠEOBECNÉ NARIADENIA

 

       1. V priebehu pobytu a užívania zariadení v Autokempe Rudava sú všetci návštevníci povinní sa riadiť

           prevádzkovým poriadkom.  

           Pri hrubom porušení ubytovacieho a prevádzkového poriadku Autokempu Rudava,  môže byť uložená

           pokuta až do výšky 200 €, popr. môže byť návštevník vylúčený z areálu Autokempu Rudava bez nároku

          na vrátenie finančných prostriedkov uhradených za pobyt  v Autokempe Rudava.

          Za hrubé porušenie ubytovacieho a prevádzkového poriadku Autokempu Rudava sa považuje

          hlavne:                      

                - ničenie  majetku prevádzkovateľa

                - ničenie majetku ostatných osôb a rekreantov

                - rušenie nočného kľudu

               - obťažovanie  ostatných návštevníkov kempu (napr. hlukom, neprístojným chovaním, atď.)

               - zakladanie  otvoreného ohna mimo vyhradené miesta 

               - neoprávnené a svojvoľné ubytovanie návštevníkov Autokempu Rudava bez vedomia  prevádzkovateľa

 

        2. Užívanie zariadení a pobyt v Autokempe Rudava nie je povolený osobám, ktoré sú

            postihnuté infekčnými chorobami.    

        3. Všetci ubytovaní sú povinní dbať o čistotu a poriadok, šetriť verejné zariadenie a dbať na všeobecne

            platné bezpečnostné predpisy.

        4. Za škody spôsobené občanom na majetku prevádzkovateľa  alebo majetku spoluužívateľa zodpovedá

            občan podľa platných právnych predpisov.

        5. Odpadky každého druhu je ubytovaný povinný ukladať na vyhradená miesta a do vopred určených nádob.

        6. V areáli Autokempu Rudava je nutné i behom dňa zachovávať  kľud a nerušiť ostatných rekreantov

            nadmerným krikom, hlučným  spevom, zosilňovaním reprodukčného zariadenia, jazdením motorovými

            vozidlami.

        7. V dobe od 23:00 hod. do 6:00 hod. platí v celom Autokeme Rudava nočný kľud.

        8. Nočná služba prevádzkovateľa sa cez víkend zdržiava na recepcii, mimo víkendu na

            tel. čísle: 0902 165 427, 0902 934 344

        9. Za bezpečnosť detí, ich správanie a dodržiavanie predpisov zodpovedajú v plnom rozsahu ich rodičia.

      10. Zakladať oheň je povolené len na miestach k tomuto účelu vyhradených a označených!

      11. Umývanie riadu je povolené len na miestach k tomuto účelu vyhradených a označených!

      12. Autokemp Rudava neručí za stratu a odcudzenie osobných vecí ubytovaných hostí a denných návštevníkov.

      13. Nálezy v areáli Autokempu Rudava sa odovzdávajú na recepcii, kde sú uložené a zapísané do knihy nálezov.

      14. Pre loptové hry je vyhradená plocha. Na iných miestach s ohľadom na rekreantov sa loptové hry

           neodporúčajú.

      15. Osobám ktoré nie sú ubytované v Autokempe Rudava je vstup do areálu zakázaný okrem:

      • držiteľov karty RUDAVA ktorí prišli využiť detské ihrisko a služby bufetu
      • návštevníkov ktorí prišli na raňajky v bufete v čase od 8.00 – 12.00

 

 

 

                Sťažnosti a prípadné návrhy na zlepšenie služieb tohto zariadenia  prijíma vedúca  Autokempu Rudava.

 

                Prevádzkovateľom  Autokempu Rudava   je ATC RUDAVA, OZ

                V Malých Levároch  dňa 15.5.2016

 

                Ing. Jana Pašková - vedúca Autokempu Rudava

Naposledy aktualizované

Najčítanejšie články

AUTOKEMP RUDAVA, Recepcia pri Centrálnej pláži, Rekreačná oblasť Rudava, 90874 MALÉ LEVÁRE,+421 902 165 427,   +421 911 691 692,   +421 902 934 344, info@autokemprudava.sk